TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ภาพข่าว rss-icon
 • imagelistcolume
  26 พ.ค. 2567
  iconeye 32

  นายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ ได้หารือข้อราชการกับนายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และประชุมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ และติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

 • imagelistcolume
  17 พ.ค. 2567
  iconeye 37

  นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2567

 • imagelistcolume
  17 พ.ค. 2567
  iconeye 8

  นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม และสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้กู้เงินโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและครัวเรือน ณ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม และลงพื้นที่เยี่ยมลูกค้าธนาคารออมสินผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ณ ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม รวมถึงลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2567

 • imagelistcolume
  16 พ.ค. 2567
  iconeye 13

  นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น และสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น พร้อมเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น” แหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราไทย และลงพื้นที่ตรวจตามโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยธนาคารออมสิน ณ ตลาดนัดชุมชน “อีสานออนซอน” รวมถึงลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2567

 • imagelistcolume
  15 พ.ค. 2567
  iconeye 8

  นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายสกุล ดำรงเกียรติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมทั้งประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดตรัง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง ด่านศุลกากรกันตัง ธนาคารออมสินเขตตรัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรัง และธนาคารกรุงไทย เขตตรัง และเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจาก บ้านนายยอดทองอำเภอกันตัง ซึ่งธนาคารออมสินให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุน พร้อมติดตามโครงการคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และลงพื้นที่ตรวจท่าเทียบเรือกันตังซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2567

 • imagelistcolume
  14 พ.ค. 2567
  iconeye 11

  นายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำประทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายอำนวย ปรีมนวงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง

 • imagelistcolume
  9 พ.ค. 2567
  iconeye 8

  นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดระนอง และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง และเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟคั่วมือ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี ซึ่งสนับสนุนแหล่งเงินทุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ระนอง พร้อมทั้งติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2567

 • imagelistcolume
  9 พ.ค. 2567
  iconeye 12

  นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม สำนักงานคลังเขต 7 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 สำนักงานสรรพากรภาค 6 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 และลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปฐมสุข ซึ่งปลูกพืชผักทางการเกษตรปลอดสารเคมี 100% สนับสนุนการทำเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้การส่งเสริมและสนับสนุน ณ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

 • imagelistcolume
  8 พ.ค. 2567
  iconeye 58

  นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะทำงานบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมีนายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ร่วมประชุม

 • imagelistcolume
  3 พ.ค. 2567
  iconeye 29

  นายธีรลักษ์ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน