TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ภาพข่าว rss-icon
 • imagelistcolume
  14 มิ.ย. 2565
  iconeye 541

  นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใส่ใจบริการด้วยจิตที่มุ่งมั่น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

 • imagelistcolume
  14 มิ.ย. 2565
  iconeye 575

  นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 จากนั้นตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565

 • imagelistcolume
  11 มิ.ย. 2565
  iconeye 511

  นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประชุมหารือกับภาคเอกชน ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จากนั้นตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด่านศุลกากรแม่สาย ณ ด่านพรมแดนแม่สาย แห่งที่ 1 และด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 -10 มิถุนายน 2565

 • imagelistcolume
  10 มิ.ย. 2565
  iconeye 497

  นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังนำไปปรับปรุงการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565

 • imagelistcolume
  10 มิ.ย. 2565
  iconeye 463

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

 • imagelistcolume
  10 มิ.ย. 2565
  iconeye 466

  นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมคารวะ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ตำบบลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

 • imagelistcolume
  10 มิ.ย. 2565
  iconeye 428

  นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565

 • imagelistcolume
  10 มิ.ย. 2565
  iconeye 435

  นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้หารือกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลูกค้า sme บริษัท ฐานะภัณฑ์ และผู้ประกอบการรายบริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด ที่ใช้บริการภาครัฐ และให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต 6 สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2565

 • imagelistcolume
  8 มิ.ย. 2565
  iconeye 516

  นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรภาค 3 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22-25 พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565

 • imagelistcolume
  8 มิ.ย. 2565
  iconeye 440

  นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 (ทั้งนี้สามารถร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.)