TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ภาพข่าว rss-icon
 • imagelistcolume
  23 ส.ค. 2565
  iconeye 714

  นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารสุวรรณภูมิ พร้อมกันนี้ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

 • imagelistcolume
  22 ส.ค. 2565
  iconeye 479

  นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

 • imagelistcolume
  22 ส.ค. 2565
  iconeye 441

  นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 3/2565

 • imagelistcolume
  19 ส.ค. 2565
  iconeye 762

  นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

 • imagelistcolume
  15 ส.ค. 2565
  iconeye 1079

  นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 3/2565 เพื่อร่วมพิจารณาการยกเลิกโครงการจากการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม และการถอนผู้สังเกตการณ์ออกจากโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม โดยมีนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Team) ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

 • imagelistcolume
  12 ส.ค. 2565
  iconeye 1080

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565

 • imagelistcolume
  12 ส.ค. 2565
  iconeye 493

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565

 • imagelistcolume
  10 ส.ค. 2565
  iconeye 419

  นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านรายจ่ายและหนี้สิน ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต คลังเขต 2 นางนิภาพร ทองหล่อ คลังจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวณิติญาภรณ์ อิ่มใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง และคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

 • imagelistcolume
  10 ส.ค. 2565
  iconeye 1077

  นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จากนั้น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม2565

 • imagelistcolume
  9 ส.ค. 2565
  iconeye 1146

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมพิจารณาร่างเกณฑ์ การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผลการพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 การจัดงานพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางในการตรวจประเมินผลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น