TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ภาพข่าว rss-icon
 • imagelistcolume
  30 มิ.ย. 2565
  iconeye 549

  นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดระยอง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดระยอง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

 • imagelistcolume
  30 มิ.ย. 2565
  iconeye 486

  นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรภาค 2 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10-15 พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสรรพากรภาค 2 อาคารมนูญผล ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

 • imagelistcolume
  29 มิ.ย. 2565
  iconeye 538

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟู/แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน ปฏิทินการปฏิบัติงานและเงื่อนไขการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี บัญชี 2566 และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานภายนอก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

 • imagelistcolume
  28 มิ.ย. 2565
  iconeye 390

  นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เยี่ยมชมอาคารสำนักงานกองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ซอยพหลโยธิน 11 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ และนายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD Asset Development) ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม

 • imagelistcolume
  23 มิ.ย. 2565
  iconeye 583

  นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการที่สำคัญ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดสงขลา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

 • imagelistcolume
  21 มิ.ย. 2565
  iconeye 569

  นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายวิวัฒน์ มหาผลสิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และลงพื้นที่เยี่ยมชม "ก๋วยเตี๋ยวเป็ดป้าโชค ณ อ่างศิลา" ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และได้รับสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสภาพคล่องและพยุงธุรกิจรักษาการจ้างงาน และสถาบันการเงินกองทุนหมู่บ้านบ้านห้วยทวน อำเภอเมืองชลบุรี กองทุนหมู่บ้านดีเด่นอันดับ 1 ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565

 • imagelistcolume
  16 มิ.ย. 2565
  iconeye 651

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แถลงข่าวชี้แจงกรณีข่าวอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจำนวนมาก ซึ่งมีสาเหตุจากผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้และค้างชำระเป็นเวลานาน ยืนยันคิดอัตราดอกเบี้ย 1% และคิดเบี้ยปรับตามคำพิพากษา แต่หากยังไม่ถูกดำเนินคดีจะคิดเบี้ยปรับเพียง 0.5% ซึ่งเงินที่ชำระคืนกองทุนจะเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงิน

 • imagelistcolume
  15 มิ.ย. 2565
  iconeye 640

  นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ศรีสะเกษ พร้อมนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ และเยี่ยมชมการให้บริการรับแลกเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2565

 • imagelistcolume
  14 มิ.ย. 2565
  iconeye 638

  นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการเพื่อตรวจติดตามและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ยโสธร พร้อมนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร และธนาคารออมสิน เขตยโสธร จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการขอใช้ที่ราชพัสดุอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าสิงห์ท่า และลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารที่ราชพัสดุโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ อ.ป่าติ้ว ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2565

 • imagelistcolume
  14 มิ.ย. 2565
  iconeye 605

  นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการที่สำคัญ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดชุมพรและจังหวัดพัทลุง โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 701 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565