TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ภาพข่าว rss-icon
 • imagelistcolume
  28 ก.ค. 2565
  iconeye 87

  นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • imagelistcolume
  28 ก.ค. 2565
  iconeye 85

  นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • imagelistcolume
  26 ก.ค. 2565
  iconeye 76

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร และนายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมสมทบทุนค่าอาหารกลางวัน แก่เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 • imagelistcolume
  24 ก.ค. 2565
  iconeye 82

  นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่ โดยมีนางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่ โดยมีนางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

 • imagelistcolume
  22 ก.ค. 2565
  iconeye 362

  นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) โดยมีนางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

 • imagelistcolume
  20 ก.ค. 2565
  iconeye 456

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย สุขเกษมวัยเกษียณ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

 • imagelistcolume
  5 ก.ค. 2565
  iconeye 83

  นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ในฐานะประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาทางการเงิน บสย. F.A.Center ร่วมกิจกรรม “TCG Troop กิจกรรมเดินตลาด” พร้อมลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการร้านค้า และกลุ่มผู้ค้ารายย่อย แนะนำศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย.F.A. Center)

 • imagelistcolume
  5 ก.ค. 2565
  iconeye 64

  นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้แก่ โครงการก่อสร้างลานตรวจปล่อยสินค้าของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ และโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคลากร ในการนี้ ได้หารือข้อราชการกับนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2565

 • imagelistcolume
  2 ก.ค. 2565
  iconeye 449

  นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ในฐานะประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเยี่ยมชมบูธ บสย. และ ธปท. ในงาน FTI Expo 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES for STRONGER THAILAND EXPO 2022 พร้อมรับมอบนโยบายร่วมกับนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย.

 • imagelistcolume
  1 ก.ค. 2565
  iconeye 565

  นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงานกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสากระทรวงการคลังร่วมบริจาคโลหิต จิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์