TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ภาพข่าว rss-icon
 • imagelistcolume
  8 ส.ค. 2565
  iconeye 1065

  นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดแพร่ และประชุมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับภาคเอกชน หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการสมาคมการค้าผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ จังหวัดแพร่ และผู้ประกอบการร้านเวียงเหนือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองและเป็นลูกค้าของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รวมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

 • imagelistcolume
  3 ส.ค. 2565
  iconeye 575

  นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการของกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมทั้งปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดสกลนคร รวมทั้งได้หารือกับภาคเอกชน โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

 • imagelistcolume
  28 ก.ค. 2565
  iconeye 1097

  นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • imagelistcolume
  28 ก.ค. 2565
  iconeye 1105

  นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • imagelistcolume
  26 ก.ค. 2565
  iconeye 1076

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร และนายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมสมทบทุนค่าอาหารกลางวัน แก่เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 • imagelistcolume
  24 ก.ค. 2565
  iconeye 1083

  นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่ โดยมีนางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่ โดยมีนางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

 • imagelistcolume
  22 ก.ค. 2565
  iconeye 425

  นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) โดยมีนางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

 • imagelistcolume
  20 ก.ค. 2565
  iconeye 544

  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย สุขเกษมวัยเกษียณ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

 • imagelistcolume
  5 ก.ค. 2565
  iconeye 1075

  นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ในฐานะประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาทางการเงิน บสย. F.A.Center ร่วมกิจกรรม “TCG Troop กิจกรรมเดินตลาด” พร้อมลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการร้านค้า และกลุ่มผู้ค้ารายย่อย แนะนำศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย.F.A. Center)

 • imagelistcolume
  5 ก.ค. 2565
  iconeye 1049

  นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้แก่ โครงการก่อสร้างลานตรวจปล่อยสินค้าของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ และโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคลากร ในการนี้ ได้หารือข้อราชการกับนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2565