TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 มี.ค. 2567
143

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HiPPS

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HiPPS ย่อมาจากคำว่า High Performance and Potential System เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยผสมผสานรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายเพื่อสร้างข้าราชการที่มีคุณภาพให้พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำทั้งทางความคิดและการบริหารงานในอนาคต