TOP

เกี่ยวกับ สป.กค.

แผนปฏิบัติราชการ

คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ผู้บริหารองค์กร

ปลัดกระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง

รองปลัดกระทรวงการคลัง

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองปลัดกระทรวงการคลัง
กลุ่มภารกิจด้านรายได้
นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

ผู้ตรวจราชการ

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ที่ปรึกษา

นายพนิต ธีรภาพวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
นางอุษามาศ ร่วมใจ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางชลิดา พันธ์กระวี ที่ปรึกษาการคลัง

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

... ผู้ช่วยปลัดกระทรวง