TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการ
11 มี.ค. 2562
2902

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นต้นไป
1. สำหรับผู้บริหาร (สำหรับรองปลัดฯ,ผู้ตรวจราชการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม)(download)
– แบบฟอร์ม แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (download)
2. สำหรับข้าราชการ สร.และสป. (download)
– แบบฟอร์ม แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (download)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นต้นไป(รายละเอียด)
สำหรับผู้บริหาร
1.1) แบบฟอร์ม ประเมินตัวชี้วัดรายบุคคลและสมรรถนะ (รายละเอียด)
1.2) แบบสรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 1-5 (รายละเอียด)
สำหรับข้าราชการ สร.และสป.
1.1) แบบฟอร์ม ประเมินตัวชี้วัดรายบุคคลและสมรรถนะ (รายละเอียด)
1.2) คำอธิบายสมรรถนะหลัก 5 ด้าน (รายละเอียด)
1.3) แบบสรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 1-5 (รายละเอียด)