TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ 2551
8 มี.ค. 2562
3337

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (KPIs Clinic) การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล รอบที่ 2 (1 เมษายน -30 กันยายน 2555)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และข้อเสนอในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนของที่ปรึกษาฯ
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30-16.00น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2

  1. เอกสารประกอบการประชุม 
  2. ประเด็นคำถามและคำตอบ 
  3. เอกสาร Form การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล รอบที่ 2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (KPIs Clinic) การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล
รอบ 2 (1 เมษายน -30 กันยายน 2555) จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม และ วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2555ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 (ยกเว้น วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม สบค. ชั้น 6) จำนวน 2 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 09.00-12.00น และ รอบบ่าย เวลา 13.30-16.30น.

ทั้งนี้ อาจมีการปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสม