TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
เอกสารการประชุมชี้แจงความเข้าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน ปี 2551
1 ก.ค. 2562
2381
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (KPIs Clinic) การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล

การประชุมเชิงปฏิติการ เรื่อง การวางแผนและบริหารอัตรากำลัง
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-16.00น. ณ ห้องฟอร์จูน โรงแรม ฟอร์จูน แกรนด์เมอร์เคียว
1. Mof Manpower Study
2. CaseStudy_Manpower 
3. แบบฟอร์มการคิดคำนวนปริมาณงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล รอบที่ 2 (1 เมษายน -30 กันยายน 2555) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และข้อเสนอในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนของที่ปรึกษาฯ
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30-16.00น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2
1. เอกสารประกอบการประชุม
2. ประเด็นคำถามและคำตอบ
3. เอกสาร Form การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล รอบที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (KPIs Clinic) การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล รอบ 2 (1 เมษายน -30 กันยายน 2555) จำนวน 5 วัน
วันที่ 10-12 กรกฎาคม และ วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 (ยกเว้น วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม สบค. ชั้น 6) จำนวน 2 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 09.00-12.00น และ รอบบ่าย เวลา 13.30-16.30น.
เอกสารตารางรอบการฝึกอบรม KPIs Clinic
เอกสารการเขียนแบบบรรยาย Form KPI รายบุคคล