TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ตรวจราชการ จ.ชัยนาท
26 พ.ค. 2567
31

นายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ ได้หารือข้อราชการกับนายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และประชุมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ และติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17