TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ตรวจราชการ จ.นราธิวาส
17 พ.ค. 2567
36

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12