TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
28 มี.ค. 2566
1334

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ วันที่ 22 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จัดทำโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.)
เผยแพร่โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ร่วมกับ กลุ่มสารนิเทศการคลัง (กสค.)

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10