TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
7 มิ.ย. 2565
18

นางอุษามาศ ร่วมใจ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 (ทั้งนี้สามารถร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.)

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3