TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ตรวจราชการ จ.ตรัง
1 มี.ค. 2565
74

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดตรัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้หารือกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง จากนั้นลงพื้นที่เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและสภาพปัญหากรณีการใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงโรงเรียนเกาะเคียม อำเภอกันตัง และตรวจเยี่ยมบริษัท อรุณตรัง จำกัด ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกพลัส นอกจากนี้ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดตรัง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง สำนักงานด่านศุลกากรกันตัง และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสาขาตรัง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11