TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ปลัด.คลัง ปาฐกถาพิเศษในงานเสวนา"ทางออกของธุรกิจ SMEs ในยุคบัญชีเดียว"
1 พ.ย. 2561
1241

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาและปาฐกถาพิเศษเรื่อง "นโยบายบัญชีเดียว" ในงานเสวนา"ทางออกของธุรกิจ SMEs ในยุคบัญชีเดียว โดยมีนายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง (นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กล่าวรายงาน ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 22 Centara Grand at CentralWorld เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24