TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
การประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
5 พ.ย. 2561
1254

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ประชุมร่วมกับนายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพื่อหารือการพัฒนาระบบการตรวจราชการ รวมทั้งการตรวจราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ รองปลัดกระทรวงการคลัง ได้รับฟังปัญหาการทำงาน ติดตามความเป็นอยู่และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบและประเมินผลด้วย ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13