TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ตรวจเยี่ยมและให้สัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชนประจำกระทรวงการคลัง
7 พ.ย. 2561
1223

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ตรวจเยี่ยมและให้สัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชนประจำกระทรวงการคลัง ในประเด็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและทิศทางในการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องสื่อมวลชน กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10