TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสออบและ ประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 12/2561
18 ธ.ค. 2561
1216

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากรและกรมธนารักษ์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำประทรวงการคลัง ครั้งที่ 12/2561 โดยมีนางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11