TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
การประชุมมอบหมายตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินส่วนราชการ
20 ธ.ค. 2561
1149

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมมอบหมายตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามมาตรา44) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11