TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงการคลัง ประกาศเจตนารมณ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
22 ธ.ค. 2561
1167

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหาร และบุคลกรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11