TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ตรวจราชการ จ.นครนายก
6 ก.พ. 2562
1215

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน ณ จังหวัดนครนายก โดยร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเยี่ยมคารวะนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หลังจากนั้นได้ตรวจติดตามการดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ที่ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และตรวจการใช้งานเครื่อง EDC และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6