TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ตรวจราชการ จ.นครราชสีมา
7 ก.พ. 2562
1293

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหาอุปสรรค และประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังในการนี้ ได้เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการคลัง ได้แก่ โครงการ National e-Payment (เครื่อง edc ส่วนราชการ) ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา สาขาเมือง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา โครงการเร่งรัดการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อตอบข้อหารือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานคลังเขต 3 ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 7 -8 กุมภาพันธ์ 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19