TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
8 ก.พ. 2562
1174

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8