TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ข้อบังคับกระทรวงการคลัง
5 มี.ค. 2562
4297

ข้อบังคับกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีและ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 78 บัญญัติให้ส่วนราชการกําหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้อง กับลักษณะของงานในส่วนราชการ ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ

ดังนั้นจึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยา ของข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไว้เป็นประมวลความประพฤติ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์และปลุกจิตสำนึกของข้าราชการและลูกจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีเกียรติและศักดิ์ศรีจนเป็นที่น่าเชื่อถือและ
ยอมรับของบุคคลทั่วไป ดังนี้

หมวด 1
บททั่วไป

 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ? ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีและ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ.2551?
ข้อ 2 ข้าราชการในสังกัดรวมถึงข้าราชการและลูกจ้างจากส่วนราชการอื่นที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ให้พึงปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ คำว่า?จรรยาข้าราชการ? หมายความว่า ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรปฏิบัติที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น
เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติแก่ข้าราชการในสังกัด ในการรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ
?ข้าราชการในสังกัด? หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนพนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือนของสำนักงานรัฐมนตรี
และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หมวด 2
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ข้อ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อมูลและความเห็นแก่ส่วนราชการ
ข้อ 5 มีจิตสำนึกสาธารณะของการเป็นพลเมือง ไม่นิ่งดูดายในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่เสียหายต่อรัฐ หรือต่อราชการ
ข้อ 6 ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการซื้อสิทธิ ขายเสียง
ข้อ 7 ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และความเห็นต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและรัฐสภา

หมวด 3
การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง

 

ข้อ 8 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเชิงจริยธรรม กล้าตัดสินใจ กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดมั่นหลักการ ระเบียบ ข้อกฎหมาย และ จรรยาวิชาชีพ โดยไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด
ข้อ 9 ใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ข้อ 10 มีสัจจะ และไม่สัญญาใด ๆ กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์ เกียรติยศ หรือความก้าวหน้าของตน
ข้อ 11 ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ
ข้อ 12 ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และหรือไม่ใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องในการทำงาน ตลอดจนการดำรงชีวิตส่วนตน

หมวด 4
ความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

 

ข้อ 13 มีจิตสำนึกสาธารณะ ตัดสินใจและกระทำการใดๆโดยยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตัวปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรง ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 14 ขยันหมั่นเพียร ใช้ทักษะ สมรรถนะของตนอย่างเต็มที่และฝ่าฟันอุปสรรคมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
ข้อ 15 ตระหนักสำนึกในหน้าที่ เสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ ผลักดันภารกิจของตนให้บรรลุด้วยความถูกต้องชอบธรรม
ข้อ 16 มีความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง
ข้อ 17 บริการประชาชน หน่วยงานของรัฐที่มาติดต่อ ด้วยจิตสำนึกในการให้บริการอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรม

หมวด 5
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

 

ข้อ 18 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทำงาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี
ข้อ 19 อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล แก่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนได้เสีย ภายใต้กรอบของกฎหมาย
ข้อ 20 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางการที่เป็นความลับของส่วนราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง หรือผู้อื่นที่มีส่วนได้เสีย
ข้อ 21 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสโดยปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนกับงานของทางราชการ
ข้อ 22 รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยใช้วิธีการ กระบวนการที่ถูกต้องชอบธรรม

หมวด 6
การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

 

ข้อ 23 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักความสุภาพ มีน้ำใจ เอื้ออาทร อย่างเสมอภาค
ข้อ 24 รักษาความเป็นกลางทางการเมือง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกฝ่ายได้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
ข้อ 25 อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในการเข้าถึงข้อมูลและผลประโยชน์ของส่วนราชการ อย่างเท่าเทียมกัน
ข้อ 26 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมต่อผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ การศึกษา อาชีพ หรือปัจจัยอื่นๆโดยไม่เป็นธรรม
ข้อ 27 ประสานงาน รวมพลังสามัคคีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

หมวด 7
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

 

ข้อ 28 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งเน้นเป้าหมายของงานที่ก่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ข้อ 29 มีจิตวิญญาณในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุภารกิจ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ข้อ 30 รักษามาตรฐานการให้บริการ โดยปฏิบัติงานและพัฒนางานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนดไว้
ข้อ 31 ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นั่นคือ การทำงานถูกต้อง รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ ได้ผลคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุด โดยปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวังประหยัดและไม่ฟุ่มเฟือย
ข้อ 32 ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ศึกษาและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ก้าวสู่การเป็นข้าราชการมืออาชีพ

หมวด 7
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

 

ข้อ 33 พึงดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ 34 พึงดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน ด้วยความอุตสาหะ ขยัน ประหยัด
ข้อ 35 ยึดค่านิยมพึ่งตนเอง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น รวมทั้งไม่เอาเปรียบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 36 ประพฤติตามวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย เพื่อสืบทอดความเป็นไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
ข้อ 37 พึงมีเมตตาธรรมโดยเฉพาะกับผู้ยากจน ด้อยโอกาส เด็กหรือคนชรา
ข้อ 38 พึงตรงต่อเวลา และไม่ใช้เวลาราชการไปเพื่อการส่วนตัว
ข้อ 39 พึงปฏิบัติตามปณิธานหรือค่านิยมสร้างสรรค์องค์กรที่ส่วนราชการกำหนดไว้

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)
ปลัดกระทรวงการคลัง