TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ค่านิยมสร้างสรรค์
5 มี.ค. 2562
4907

ประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

โดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรไว้ว่า ? เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการภารกิจของกระทรวงการคลัง โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมและก้าวนำการเปลี่ยนแปลง?โดยมีบริหารราชการให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน และมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงเห็นควรออกประกาศว่าด้วยค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของบุคลากร อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ขององค์กรในบริบทของสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดังนี้

  1. ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี หมายถึง การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างตรงไปตรงมา แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงานและไม่มีความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
  2. ปฏิบัติงานเชิงรุก หมายถึงปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เกิดทักษะใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับปัญหาเดิมๆโดยไม่คิดแก้ไข เน้นการทำงานโดยมีเป้าหมายเป็นตัวกำหนดทิศทาง
  3. มีศีลธรรม คุณธรรม หมายถึง การมีมาตรฐานในการให้บริการที่เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและเท่าเทียม
  4. มีการปรับตัว เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หมายถึงการปรับปรุงตนเองให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ โดยพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้เป็นมืออาชีพและมีขีดสมรรถนะสูง มีการนำความรู้และวิทยาการใหม่ๆมาใช้ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  5. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึงการทำงานได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัดทรัพยากร ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยต่ำ และทำงานได้ทันเวลาที่กำหนด
  6. รับผิดชอบต่อผลงานและสังคม หมายถึงการปรับปรุงการทำงานมีขั้นตอนที่ชัดเจน เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานและข้อมูลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบตามควรแก่กรณี โดยถือว่าการเปิดเผยเป็นหลักเกณฑ์ การปกปิดเป็นข้อยกเว้น พร้อมรับการตรวจสอบ โดยมีวิธีการให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการทำงานได้อย่างเปิดเผยและโปร่งใส
  7. โปร่งใสและมีส่วนร่วม หมายถึงการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การประสานสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม การสร้างเครือข่ายในการทำงาน การปรับปรุงการทำงานเมื่อได้รับข้อเสนอแนะเป็นต้น
  8. มุ่งเน้นผลงาน หมายถึงการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย มีการวัดและประเมินผลงานที่ชัดเจน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)
ปลัดกระทรวงการคลัง