TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ภาพข่าว rss-icon
 • imagelistcolume
  25 ก.พ. 2565
  iconeye 701

  นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการจังหวัดสตูล

 • imagelistcolume
  25 ก.พ. 2565
  iconeye 729

  นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการจังหวัดระนอง

 • imagelistcolume
  24 ก.พ. 2565
  iconeye 660

  นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

 • imagelistcolume
  22 ก.พ. 2565
  iconeye 712

  นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการจังหวัดเลย

 • imagelistcolume
  22 ก.พ. 2565
  iconeye 695

  นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตาม สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16

 • imagelistcolume
  22 ก.พ. 2565
  iconeye 619

  นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต

 • imagelistcolume
  22 ก.พ. 2565
  iconeye 574

  นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1) เขตตรวจราชการที่ 14 ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี

 • imagelistcolume
  22 ก.พ. 2565
  iconeye 813

  นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดสุรินทร์

 • imagelistcolume
  17 ก.พ. 2565
  iconeye 587

  นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการจังหวัดพังงา

 • imagelistcolume
  10 ก.พ. 2565
  iconeye 659

  นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการที่สำคัญ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดตรัง โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)