TOP

เกี่ยวกับ สป.กค.

แผนปฏิบัติราชการ

คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ผู้บริหารองค์กร
7 มี.ค. 2562
1849
นายประสงค์ พูนธเนศปลัดกระทรวงการคลัง

รองปลัดกระทรวงการคลัง

นายจุมพล ริมสาครกลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุลกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายเเละหนี้สิน
นางปานทิพย์ ศรีพิมลกลุ่มภารกิจด้านรายได้
นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียมรองปลัดกระทรวงการคลัง

ผู้ตรวจราชการ

นายจำเริญ โพธิยอดหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนาผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัยผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นางญาณี แสงศรีจันทร์ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

ที่ปรึกษา

นายพนิต ธีรภาพวงศ์ที่ปรึกษากฎหมาย
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลีรักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
นางอุษามาศ ร่วมใจรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางชลิดา พันธ์กระวีรักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาการคลัง

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

-ผู้ช่วยปลัดกระทรวง