TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
2 มี.ค. 2564
1038

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HiPPS

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HiPPS ย่อมาจากคำว่า High Performance and Potential System เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยผสมผสานรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายเพื่อสร้างข้าราชการที่มีคุณภาพให้พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำทั้งทางความคิดและการบริหารงานในอนาคต