TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
Hipps: ข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง (ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 )
11 มี.ค. 2563
486

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HiPPS

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HiPPS ย่อมาจากคำว่า High Performance and Potential System เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยผสมผสานรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายเพื่อสร้างข้าราชการที่มีคุณภาพให้พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำทั้งทางความคิดและการบริหารงานในอนาคต

 
เอกสาร
ประกอบ