TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการ1
7 มี.ค. 2562
2116
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นต้นไป  
1. สำหรับผู้บริหาร (สำหรับรองปลัดฯ,ผู้ตรวจราชการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม)(download  
– แบบฟอร์ม แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (download)  
2. สำหรับข้าราชการ สร.และสป. (download)  
– แบบฟอร์ม แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (download)  
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นต้นไป(รายละเอียด)  
สำหรับผู้บริหาร
1.1) แบบฟอร์ม ประเมินตัวชี้วัดรายบุคคลและสมรรถนะ (รายละเอียด)
1.2) แบบสรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 1-5 (รายละเอียด)
สำหรับข้าราชการ สร.และสป.
1.1) แบบฟอร์ม ประเมินตัวชี้วัดรายบุคคลและสมรรถนะ (รายละเอียด)
1.2) คำอธิบายสมรรถนะหลัก 5 ด้าน (รายละเอียด)
1.3) แบบสรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 1-5 (รายละเอียด)