TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง
1 ต.ค. 2564
31

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10