TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงาน จ.กาฬสินธุ์
5 ก.ค. 2564
12

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการของกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมทั้งปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม 701 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4