TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของ สร. และ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18 ก.พ. 2564
20

นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของ สร. และ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14