TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารกระทรวงการคลังประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ
21 ธ.ค. 2563
36

นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ และคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการบริหารงบประมาณในการจัดเก็บฐานข้อมูลของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14