TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ครั้งที่ 7/2563
22 ธ.ค. 2563
60

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ครั้งที่ 7/2563 โดยมีและนายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน และ นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11