TOP

เกี่ยวกับ สป.กค.

แผนปฏิบัติราชการ

คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ตรวจราชการจังหวัดตรัง
24 ส.ค. 2563
17

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดตรัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4