TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ผู้เชิญ ส.ค.ศ. และของขวัญพระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
12 ก.พ. 2562
1161

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ผู้เชิญ ส.ค.ศ. และของขวัญพระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 แก่นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังยังความปลาบปลื้มแก่ชาวกระทรวงการคลังเป็นล้นพ้น ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8